Projektbidrag

Alla medlemmar har möjlighet att söka bidrag från elevkåren. När man ansöker om bidrag ska man använda elevkårens ansökningsblanket. Det är viktigt att du fyller i denna noggrant då det är efter denna ansökan styrelsen beviljar eller avslår din ansökan. Viktigt är även att du fyller i budgeten noggrant.

Bidrag behandlas efter följande:

– Ekonomiansvarige presenterar ansökningen på ett styrelsemöte.

– Om ekonomiansvarige anser att ändamålet inte går i linje med elevkårens syfte avslås ansökningen direkt.

– Om ekonomiansvarige anser att ändamålet går i linje med elevkårens syfte föreslår kassören, med motivering, om ansökt bidrag ska beviljas eller ej.

– Om en eller fler styrelseledamöter motsätter sig förslaget ska förslaget diskuteras av styrelsen för att sedan röstas om. Styrelsen kan då besluta att bevilja en del av den ansökta summan.

– När ärendet är behandlats ska ekonomiansvarige ta kontakt med kontaktpersonen som anges i ansökningen. Om styrelsen avslagit ansökningen helt eller endast beviljat en del av summan ska detta på begäran motiveras.

– Ansökning med eventuella ändringar arkiveras sedan tillsammans med den av styrelsen fastslagna motiveringen för beviljande. Detta arkiv ska vara särskilt tillgängligt för revisorerna.

– När styrelsen beslutar om att bevilja bidrag ska många aspekter behandlas och värderas. Elevkårens ekonomiska läge/budget, det förväntade värdet av projektet, medlemmarnas vilja etc. Traditioner ska tillvaratas på bästa sätt, men även nytänkande ska belönas. Ju fler medlemmar projektet berör, desto lättare beviljas ett bidrag. Om en ansökan gynnar en stor del av eleverna på skolan (även icke- medlemmar) så ska även detta vägas in i beslutet. Dock måste personerna som söker bidraget vara medlemmar enligt Moment 1 i stadgan.

– Efter avslutat projekt ska en fullständig redogörelse (med kvitton och dokument) för projektets ekonomi redovisas för styrelsen enligt styrelsens mall senast två veckor efter avslutat projekt enligt §31 i stadgan. Om styrelsen anser att någonting inte har gått rätt till så har styrelsen rätt att kräva tillbaka elevkårens pengar. Överskottet från erhållna bidrag ska gå tillbaka till elevkåren.