Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen SÄG:s Elevkår med organisationsnumret 873201-1385 med säte i Karlstads kommun.

Bildad den 2 juli 1987. Stadgarna senast ändrade av årsmöte den 25 december 2017

Allmänna bestämmelser

§1 Ändamål

SÄG:s Elevkår ändamål är att tillvarata sina medlemmars ideella, sociala, fackliga och ekonomiska intressen.
Elevkåren är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obunden. Elevkåren tar även avstånd från separatism.

§2 Beslutande organ

Elevkårens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Årsmötet är elevkårens högst beslutande organ.

§3 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret är tiden mellan två årsmöten. Redovisningsåret för ekonomin är 1 januari–31 december.

§4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas gemensamt av styrelsen. Styrelsen kan inom sig utse två personer, varav minst en av dem av myndig ålder, till att teckna föreningens firma var för sig. Styrelsen kan även utse medlemmar utanför styrelsen till att teckna föreningens firma.

§5 Tolkning av stadgan

Om man inte kan komma överens om hur stadgarna ska tolkas, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, är det styrelsens tolkning som gäller. Styrelsen måste höra revisorernas åsikt innan den fattar sitt beslut.
Beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte, där frågan ska avgöras.

§6 Ändring av stadgan

För att ändra dessa stadgar krävs beslut på ett årsmöte med minst 2/3 majoritet.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem (som motion) som styrelsen (som proposition).

§7 Upplösning

För att elevkåren ska kunna upplösas måste det föreslås skriftligen i en motion till ett årsmöte. Beslut om upplösning måste tas med minst 2/3 majoritet, på två av varandra följande årsmöten. Om ett årsmöte beslutar att upplösa elevkåren ska samma årsmöte besluta vad som händer med elevkårens resurser.

Elevkårens medlemmar

§8 Medlemskap

Alla elever vid Sundstagymnasiet och Älvkullegymnasiet i Karlstad har rätt att bli medlemmar i elevkåren.
Medlem blir man genom att aktivt söka medlemskap i elevkåren och betala den eventuella medlemsavgift som årsmötet har bestämt.

§9 Utträde

Medlemmen som inte längre vill vara medlem i elevkåren kan begära utträde ur elevkåren. Ansökan ska ske skriftligen till styrelsen.
Medlem som inte längre studerar vid Sundstagymnasiet eller Älvkullegymnasiet anses ha begärt sitt utträde ur elevkåren.

§10 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur elevkåren av annan anledning än att denne har försummat att betala av elevkåren beslutade medlemsavgift, motarbetat elevkåren verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat elevkårens intressen.

Om inte tillräckliga skäl för uteslutning föreligger får elevkåren i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av styrelsen.

§11 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem
har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
har rätt till information om elevkårens angelägenheter,
ska följa elevkårens stadgar och beslut som fattats av elevkårssorgan,
har inte rätt till del av elevkårens behållning eller egendom vid upplösning av elevkåren, ska betala eventuell medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av elevkåren.

Årsmöte och extra årsmöte

§12 Tidpunkt

Årsmötet ska hållas under perioden februari till april på tid och plats som styrelsen bestämmer.

§13 Kallelse till årsmöte

Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmötet senast fyra veckor innan årsmötet äger rum. Kallelsen ska göras genom affischering i skolan. Den ska också göras tillgänglig via elevkårens andra informationskanaler, till exempel webbplatsen. Kallelsen ska innehålla tid, plats och datum för årsmötet.

Kallelse ska sättas upp i elevkårsrummet och på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för elevkåren eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Alla handlingar, det vill säga minst:
förslag till dagordning,
propositioner,
motioner och motionssvar,
revisionsberättelse,
verksamhetsberättelse,
förvaltningsberättelse (förenklat årsbokslut),
verksamhetsplan,
valberedningens förslag inklusive motiveringar samt övriga kandidater,
ska finnas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före årsmötet.

§14 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får ge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda skriftligt senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska senast en vecka innan årsmötet lämna ett skriftligt yttrande över förslaget.

§15 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Alla närvarande medlemmar har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på årsmötet. Revisorer och valberedning har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§16 Beslut och omröstning

Omröstning sker i första hand per acklamation (ja-rop). I andra hand per votering (handuppräckning) om så begärs och i tredje hand räknas rösterna om rösträkning begärs.

Med undantag för de i 6 § (Ändring av stadgan) och 7 § (Upplösning) nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Alltså krävs mer än hälften av rösterna för att ett förslag ska vinna. Väljer någon att inte rösta, det vill säga att lägga ned sin röst i en fråga så räknas inte denna.

Personval avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som fått högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning med lika röstetal avgör lotten.

För lottning används en särskild låda och två lottsedlar, den ena med texten ja och den andra med texten nej. Vid personval används namnen på personerna som lottningen avser. Mötesordföranden kallar fram justerare tillika rösträknare och visar dem den tomma lådan och lottsedlarna. Därefter viker ordföranden ihop sedlarna och stoppar ner dem i lådan. En, på mötet närvarande, medlem kallas fram för att ta upp en av sedlarna. Medlemmen lämnar sedeln hopvikt till ordföranden som tillkännager resultatet av lottningen.

§17 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är alla medlemmar i elevkåren. Uppdrag som revisor styrelseledamot och valberedningsledamot går inte att kombinera. Medlemmar som planerar att avsluta sina studier innan verksamhetsårets slut är inte valbara. I val av revision får inte styrelsens ledamöter delta. Till ledamöter av revision är även personer som inte är medlemmar i elevkåren valbara.

Alla förtroendevalda är valda för en mandatperiod (ett verksamhetsår).

§18 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
Mötets öppnande
Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för mötet
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Styrelsens förvaltningsberättelse (förenklat årsbokslut) för det senaste räkenskapsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Fastställande av verksamhetsplan
Behandling av styrelsens propositioner (förslag) och i rätt tid inkomna motioner
Val av
-ordförande
-resterande styrelse
-antalet ledamöter i revision
-revisorer
-antalet ledamöter i valberedning
-valberedning
-utskottsdirektörer till av stadgan nämnda utskott enligt § 28.
Övriga frågor
Årsmötets avslutande

§19 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 2/5 av elevkårens medlemmar begär det. Sådan begäran ska ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa ett extra årsmöte. Mötet ska hållas inom sex veckor från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare ska kallelsen med förslag till föredragningslista sättas upp i elevkårsrummet och på annan lämplig plats.

Låter styrelsen bli att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen verkställa enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Kallelse ska göras genom affischering i skolan. Den ska också göras tillgänglig vi elevkårens andra informationskanaler, till exempel webbplatsen. Kallelsen ska innehålla tid, plats och datum för det extra årsmötet.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 §.

§20 Mötesprotokoll

Alla handlingar samt mötesprotokoll från årsmötet och eventuella extra årsmöten ska vara utskrivna, justerade och finnas tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor efter årsmötets slut.

§21 Ogiltighetsförklaring vid val

Vid ett val i Elevkårens regi där det misstänks valfusk eller liknande är det möjligt att ogiltigförklara valet. För att ogiltigförklara ett val måste en kvalificerad majoritet (2/3) av medlemmarna anse att valet gick felaktigt till.

Valberedningen

§22 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av minst två ledamöter, varav en ordförande. Antalet ledamöter väljs av årsmötet.

Valberedningens uppgift är att lägga fram ett förslag till årsmötet inför valen av styrelse, valberedning och revisorer. De ska även lägga fram förslag på antalet ledamöter i valberedning och revision. Förslagen ska i så stor utsträckning som möjligt spegla medlemmarna med avseende på årskurs, program, kön och social bakgrund.

Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela medlemmarna sitt förslag. Förslaget ska även finnas i möteshandlingarna inklusive motiveringar. Även övriga kandidater respektive ej valbara kandidater ska finnas med i möteshandlingarna.

Revisorer

§23 Revision

Revisorernas uppgift är att:
granska huruvida styrelsen följer stadgan, samt granska styrelsens verksamhet, ekonomiska berättelse och hantering av elevkårens räkenskaper,
avlämna en revisionsberättelse senast två veckor innan årsmötet,
att i revisionsberättelsen ta upp hur de anser att styrelsen skött sina uppgifter som de är skrivna i stadgarna, samt lägga förslag på huruvida den avgående styrelsen ska ges ansvarsfrihet.
Revisorerna består av minst en revisor. Antalet ledamöter väljs av årsmötet.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av elevkårens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Elevkårens förvaltningsberättelse ska vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen

§24 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter.
Styrelsen utser inom sig en sekreterare, kassör och de övriga poster som behövs.
Styrelsen bör bestå av elever från både Sundstagymnasiet och Älvkullegymnasiet.
Styrelsen bör inte enbart bestå av ledamöter som delar en och samma könstillhörighet.

§25 Styrelsens uppgifter

När årsmöte inte är samlat är styrelsen elevkårens beslutande organ och ansvarar för elevkårens angelägenheter.

Styrelsens uppgifter är att:
se till att gällande lagar, ingångna avtal och bindande regler iakttas,
se till att beslut fattade av årsmötets verkställs,
planera, leda och fördela arbetet inom elevkåren,
se till att stadgarna följs,
ansvara för och förvalta elevkårens ekonomi, i linje med elevkårens ändamål,
ansvara för arkivering enligt § 29.
ansvara för uppdatering av stadga
tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 23 §, och,
förbereda nästa års årsmöte,
besluta om fördelning av de i denna paragraf ej nedan nämnda arbetsuppgifter.

Varje ledamot är ansvarig för att se till att deras arbetsuppgifter och ansvarsområden förs vidare till en ny styrelsemedlem i samband med att hen lämnar styrelsen.
Nyvald styrelse tillträder fjorton (14) dagar efter det årsmöte då dr blivit valda.

Ordföranden är elevkårens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att elevkårens stadgar och övriga för elevkåren bindande regler och beslut efterlevs.

Styrelsen skall under början av verksamhetsåret skriva en arbetsbeskrivning som beskriver varje styrelseledamots roll i kårstyrelsen, dess uppgifter och ansvarsområden. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

föra protokoll över styrelsens sammanträden,
se till att elevkårens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att elevkårens historia dokumenteras,
se till att fattade beslut har verkställts,
årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för elevkåren.

Kassören

föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till elevkåren,
se till att elevkåren söker bidrag från Sveriges Elevkårer och eventuella andra bidrag från stat, kommun och andra organisationer,
svara för elevkårens bokföring sker enligt god redovisningssed, vilket innebär skyldighet att föra bok över elevkårens räkenskaper,
årligen se till att ett förenklat årsbokslut upprättas enligt bokföringslagen och och övrig normgivning från Bokföringsnämnden,
utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
se till att elevkårens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
i förekommande fall upprätta och lämna allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
föra inventarieförteckning,
se till att såväl elevkårens medlemmar i elevkårens verksamhet som elevkårens materiel och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

§26 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas och protokollföras vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§27 Styrelsearvode

Efter avslutad mandatperiod erhåller styrelseledamöterna ett arvode på 750 kronor vardera. Arvodet ska vara de avgående ledamöternas tillhanda senast fyra veckor efter avgång. En eventuell förändring av arvode verkställs ett verksamhetsår efter beslut på årsmöte.

Övrigt

§28 Utskott och kommittéer

Årsmötet tillsätter en direktör för elevkårens utskott som inför dem ansvarar för olika delar av elevkårens förvaltning och verksamhet. Styrelsen är dock alltid ytterst ansvarig inför årsmötet även för den förvaltning och verksamhet de gett i uppdrag åt någon annan att sköta. Alla medlemmar har rätt att skapa en klubb. En ny klubb måste godkännas av styrelsen.

En klubb har en egen styrelse men är inte fristående från SÄG:s Elevkår. Klubbens verksamhet riktar sig till medlemmarna i SÄG:s Elevkår.

En klubb
har rätt till att få bidrag från elevkåren,
har rätt att från styrelsen få stöd och rådgivning, har rätt till att efter godkännande få tillgång till elevkårens lokaler,
måste vara öppen för alla elevkårens medlemmar att delta i dess verksamhet.

En kommité arbetar i samråd med styrelsen och tillsätter sina egna efterträdare. Fun club räknas so en kommité.

Ett utskott har ingen styrelse men en direktör som tillsätts vid årsmötet. Ett utskotts direktiv kommer från elevkårsstyrelsen.Direktörens uppgift är att driva utskottets arbete framåt samt att ansvara för att sammanställa ett arbetsteam. Skulle direktören missköta sitt arbete kan direktören bli avsatt med omedelbar verkan och en ny direktör kan utses av styrelsen utan ett beslut på ett årsmöte.

PR-utskott ansvarar för filmskapning, sociala medier samt affischering.

Sociala utskottet genomför och planerar event som ligger i medlemmarnas och Elevkårens intresse.

Service utskott ansvarar för inköp, klädkollektion samt kommunikation med näringslivet.

Förtroende utskottet består av en pool av medlemmar som är villiga att engagera sig i Elevkårens evenemang.

§29 Arkivering

Alla årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, årsmöteshandlingar samt eventuella bidrag av intresse ska arkiveras i oändligheten.

Alla ekonomiska handlingar ska arkiveras efter gällande bestämmelser, De ska bevaras minst fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Dokumenten ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.

§30 Avhopp

Om en ledamot i styrelsen eller valberedningen väljer att avgå får en ny ledamot väljas in efter beslut av styrelsen. Om en revisor avgår får revisorerna välja in en ny ledamot i revision. Meddelande om avgång ska ske skriftligen till styrelsen.

Om fler än en ledmot väljer att avgå under ett verksamhetsår eller att ordföranden avgår ska ett extra årsmöte hållas där ersättare för alla avgånga ledmöter under verksamhetsåret ska väljas. Det extra årsmötet ska ske senast sex veckor efter att skriftlig meddelande om avgång har mottagits.

§31 Projektbidrag

All ekonomisk transaktion till enskilda medlemmar eller grupper av medlemmar sker genom projektbidrag.

Alla medlemmar kan söka bidrag från elevkåren. Bidragen är till för att medlemmarna ska kunna genomföra projekt, evenemang och aktiviteter i linje med elevkårens ändamål.

Vid bidragansökning bör den av styrelsen framtagna blanketten ifyllas och lämnas till styrelsen. Med blanketten ska även en preliminär budget bifogas då styrelsens beslut delvis bygger på denna budget.

Ansökan om bidrag ska ske skriftligen till styrelsen. Ansökan bör helst ske på ansökningsformulär som styrelsen har tagit fram. I ansökan ska finnas beskrivning om vad bidraget ska användas till och en budget. Ansökan ska undertecknas av en ansvarig person som också är den person som kommer vara ansvarig gentemot elevkåren. Det ska även anges när projektet ska vara avslutat.

När styrelsen har mottagit ansökan ska styrelsen inom tre veckor besluta om bidraget ska bifallas eller avslås. Till protokollet ska en motivering om beslutet följa.

För att styrelsen ska kunna bifalla ett bidrag krävs det att:
bidraget ska användas i linje med elevkårens ändamål enligt verksamhetsplan,
bidraget får inte gå användas till ersättning åt fysiska personer.
Vad som sker med eventuellt överskott bestäms i samråd med styrelsen vid bidragsansökan.

Vid beslutet ska även andra faktorer vägas in i beslutet. Faktorer som ska vägas in är bland annat elevkårens ekonomiska situation, det förväntade värdet av projektet, medlemmarnas vilja och hur många medlemmar projektet berör.

Styrelsens beslut ska meddelas till den ansvariga personen inom en vecka från att beslut är taget.

Senast två veckor efter avslutat projekt ska en fullständig redogörelse med samtliga räkenskaper (kvitton, avtal m.m.) och dokument redogöras. Denna redovisning ska också ske om styrelsen begär så och ska vara styrelsen tillhanda senaste en vecka efter begäran har skett.

Styrelsen kan under hela projektet begära tillbaka bidraget om bidraget inte går till det som styrelsen beviljat.