INLÄGG

Årsmöte 2017: Styrelsens propositioner


Skrivet av Ebba Alström - 2017-03-02 19:39:10

Årsmötet 2017 närmar sig med stormsteg och det är äntligen dags att presentera propositionerna. Läs igenom och tyck till med hjälp av att lämna in en motion.


Proposition 1- Korrigering av stadga

 

Styrelsen har granskat elevkårens stadgar och sett att det har krupit sig in ett antal fel under åren. Då SÄG:s Elevkår är en seriös och etablerad organisation tycker styrelsen att det är viktigt med gedigna och professionella stadgar.

 

Därför föreslår styrelsen att korrigera dessa småfel för att kunna skapa en stabil och säker grund för elevkårens verksamhet.

 

Styrelsen föreslår

 

1.1. att i § 2 lägga till “Årsmötet är elevkårens högst beslutande organ.” efter “Elevkårens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.”

1.2. att i § 12 ta bort “, som är elevkårens högsta beslutande organ,”

 

2. att i § 13 ändra paragrafens rubrik från “Kallelse” till “Kallelse till årsmöte”

 

3. att i § 15 ta bort “på årsmötet” från “Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet”

 

4. att i § 17 ta bort “, revision” i paragrafens första mening

 

5.1. att i § 17 lägga till “I val av revision får inte styrelsens ledamöter delta.” före paragrafens sista mening

5.2. att i § 18 ta bort “(i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)” och “, varav en ska väljas till ordförande”

5.3. att i § 22 ändra “Valberedningen består av minst två ledamöter.” till “Valberedningen består av minst två ledamöter, varav en ordförande.”

 

6. att i § 20 ändra “Alla handlingar samt mötesprotokoll från årsmötet ska vara utskrivna, justerade och finnas tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor efter årsmötets slut” till “Alla handlingar samt mötesprotokoll från årsmötet och eventuella extra årsmöten ska vara utskrivna, justerade och finnas tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor efter mötets slut”

 

7. att i § 23 ändra “en månad” till “fyra veckor”

 

8. att i § 25 ändra “22 §” till “§ 23

 

9.1. att i § 31 ändra “bidraget ska användas i linje med elevkårens ändamål,,” till “bidraget ska användas i linje med elevkårens ändamål,”

9.2. att i § 31 ändra “Vad som sker med eventuellt överskott bestäms i samråd med elevkåren vid bidragsansökan.” till “Vad som sker med eventuellt överskott bestäms i samråd med styrelsen vid bidragsansökan.”

 

 

 

Proposition 2- Förbättring av stadga

Styrelsen har granskat stadgarna och upptäckt olika delar som behöver uppdateras eller förbättras, detta för att elevkåren ska ha gedigna och stabila stadgar att luta sig emot.

 

Därför föreslår styrelsen att uppdatera följande paragrafer för att förbättra elevkårens stadgar för en mer seriös organisationsstruktur.

 

Styrelsen föreslår

 

1. att i § 4 ändra “Styrelsen kan inom sig utse två personer till att teckna föreningens firma var för sig.” till  “Styrelsen kan inom sig utse två personer, varav minst en av dem av myndig ålder, till att teckna föreningens firma var för sig.”

 

2. att i § 13 lägga till “Valberedningens förslag inklusive motiveringar samt övriga kandidater” i hänvisningen av “Alla handlingar, det vill säga minst:”

 

3. att i § 15 ändra “Alla medlemmar har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på årsmötet.” till “Alla närvarande medlemmar har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på årsmötet.”

 

4.1 att i § 16 ändra “Vid omröstning med lika röstetal och som inte avser personval vinner det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Ifall denne avstår från att ta det beslutet, eller inte finns på plats, avgörs omröstningen genom lottning. Vid personval ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.” till “Vid omröstning vid lika röstetal avgör lotten.”

4.2 att i § 16 ändra “Mötesordföranden kallar fram två medlemmar som kontrollanter och visar dem den tomma lådan och lottsedlarna. Därefter viker ordföranden ihop sedlarna och stoppar ner dem i lådan. En tredje medlem kallas fram för att ta upp en av sedlarna. ” till “Mötesordförande kallar fram justerare tillika rösträknare och visar dem den tomma lådan och lottsedlarna. Därefter viker ordförande ihop sedlarna och stoppar ner dem i lådan. En, på mötet närvarande, medlem kallas fram för att ta upp en av sedlarna.”

 

5. att i § 17 lägga till “Uppdrag som revisor, styrelseledamot och valberedningsledamot går inte att kombinera.” efter paragrafens första mening

 

6. att i § 18 lägga till “7. Utskottsdirektörer till av stadgan nämnda utskott enligt § 28”

 

7.1 att i § 19 lägga till “Kallelsen ska göras genom affischering i skolan. Den ska också göras tillgänglig via elevkårens andra informationskanaler, till exempel webbplatsen. Kallelsen ska innehålla tid, plats och datum för det extra årsmötet.” efter moment tre

7.2 att i § 19 ändra “Låter styrelsen bli att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.” till “Låter styrelsen bli att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen verkställa enligt föregående stycke.”

 

8. att i § 22 lägga till “Förslaget ska även finnas i möteshandlingarna inklusive motiveringar. Även övriga kandidater respektive ej valbara kandidater ska finnas med i möteshandlingarna.” efter paragrafens sista mening

 

9.1 att i § 25 lägga till “i linje med elevkårens ändamål,” efter “ansvara för och förvalta elevkårens ekonomi,”

9.2 att i § 25 lägga till “ansvara för arkivering enligt § 29.”

9.3 att i § 25 lägga till “ansvara för uppdatering av stadga”

9.4 att i § 25 ta bort “förbereda styrelsens sammanträden” från sekreterarens uppgifter.

9.5 att i § 25 ta bort “se till att fattade beslut verkställs.”